Kierunki medyczne

Wybierz swój kierunek medyczny

Wybierz okres nauki z poniższej zakładki

Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej – tryb zaoczny, 2 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.

Zadania technika sterylizacji medycznej:
• Kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia.
• Dezynfekcja i sterylizacja; przeprowadzanie mycia.
• Dezynfekcja i sterylizacja przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń.
• Przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Technicy sterylizacji medycznej znajdują zatrudnienie w placówkach zajmujących się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia:
• Działy centralnej sterylizacji.
• Centralne sterylizatornie.
• Lokalne sterylizatornie.
• Punkty sterylizacyjne.
• Gabinety stomatologiczne.
• Gabinety kosmetyczne.
• Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.
• Gabinety kontraktowe.
• Nowoczesne sterylizatornie Unii Europejskiej.

Asystentka Stomatologiczna

Asystentka Stomatologiczna – tryb stacjonarny, 2 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.

Zadania asystentki stomatologicznej:
• przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty,
• przygotowanie pacjentów do zabiegów
• asystowanie lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów,
• prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych,
• konserwacja i odkażanie przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach dentystycznych.

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
• Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami.
• Bezpieczeństwo i higiena pracy.
• Język angielski w stomatologii.
• Podstawy pomocy stomatologicznej.
• Podstawy przedsiębiorczości.
• Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii.
• Język migowy.
• Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego.

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
• prywatnych gabinetach stomatologicznych,
• poradniach stomatologicznych,
• gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
• klinikach dentystycznych.

Opiekun medyczny

Opiekun medyczny – tryb stacjonarny,
3 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.

Zadania opiekuna medycznego:
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej
i niesamodzielnej,
• pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,
• współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
• asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,
• konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Przedmioty nauczania w 1- rocznym cyklu kształcenia:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy.
• Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej.
• Planowanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej.
• Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
• Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
• Podstawy przedsiębiorczości.
• Rozpoznawanie problemów opiekuńczych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną.
• Praktyka zawodowa.

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w:
• szpitalach,
• zakładach opiekuńczo – leczniczych,
• ośrodkach i domach pomocy społecznej,
• niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
• podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta,
• środowiskowych domach pomocy
• fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Technik Masażysta

Technik masażysta – tryb stacjonarny, 4 semestry
Podbudowa programowa – szkoła średnia.

Zadania technika masażysty:
• Wykonywanie różnych rodzajów masażu.
• Stosowanie różnych technik i metod masażu w zależności od zalecenia lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta.
• Obserwowanie i ocenianie reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowanie techniki masażu.
• Obsługiwanie sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu.
• Udzielanie pierwszej pomocy podczas zagrożenia życia i zdrowia.

Regularne stosowanie masażu przynosi ulgę. Polepsza samopoczucie, korygują się istniejące zmiany układu kostnego, skóra jest lepiej dotleniona i ukrwiona, odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku. Jesteśmy zdrowsi i bardziej radośni.

Technik masażysta jest przygotowany do wykonywania masaży leczniczych, kosmetycznych, sportowych, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych oraz gimnastyki leczniczej.

Dbając o wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu, w kształceniu masażystów koncentrujemy się na zajęciach praktycznych.

Absolwent zdobywa uprawnienia do pracy m.in. w:
• klubach sportowych,
• placówkach zdrowotnych,
• hospicjach,
• SPA.

Terapeuta Zajęciowy

Terapeuta zajęciowy – tryb stacjonarny, 4 semestry

Terapeuta zajęciowy prowadzi zajęcia i ćwiczenia z osobami niepełnosprawnymi, tym samym pomagając im w usprawnieniu kondycji psychofizycznej i uzyskaniu całkowitej lub częściowej samodzielności. Jego celem jest zmniejszenie ryzyka trwałego kalectwa i wystąpienia przewlekłych chorób.

Terapeuta może pracować zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi, stosując przy tym różne metody terapii i rehabilitacji chorych.

Terapeuta zajęciowy to osoba cierpliwa, empatyczna, troskliwa i w dobrej kondycji fizycznej. Absolwenci kierunku mają duże szanse na zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach czy pracowniach terapii zajęciowej.

Zadania terapeuty zajęciowego:
– Umiejętność tworzenia programu terapii dla grup i osób indywidualnych.
– Dostosowanie się do potrzeb pacjenta.
– Umiejętność cierpliwego nauczania pacjenta posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym i wzbudzanie w nim chęci samodzielności.
– Współpraca z zespołem rehabilitacyjnym, stosowanie się do zaleceń lekarza i konsultowanie z nim na bieżąco stanu zdrowia pacjenta i postępów w terapii.
– Znajomość różnych metod i form terapii i umiejętność kreatywnego przeprowadzenia m.in. zajęć warsztatowych, artystycznych czy sportowych.
– Kształtowanie u pacjenta różnych umiejętności poprawiających jego stan psychofizyczny, na przykład poprzez wykonywanie prac ogrodniczych, krawieckich, pracy z gliną etc.
– Znajomość przydatnych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii, patologii, psychologii i pedagogiki.
– Znajomość słownictwa zawodowego w języku angielskim i migowym.
– Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy.
– Promowanie zachowań prozdrowotnych i szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia psychofizycznego.
Perspektywa zatrudnienia:
– Szpitale.
– Poradnie i ośrodki rehabilitacyjne.
– Sanatoria i hospicja.
– Placówki opiekuńczo-lecznicze.
– Świetlice terapeutyczne.
– Warsztaty terapii zajęciowej.
– Szkoły specjalne.
– Przedszkola integracyjne.
– Domy dziennego pobytu.
– Domy pomocy społecznej.
– Kluby seniora.

Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna – tryb stacjonarny, 4 semestry

Osoba z tytułem higienistki stomatologicznej jest niezbędnym członkiem personelu w każdym profesjonalnym gabinecie dentystycznym, dlatego też absolwentki tego kierunku z łatwością znajdą zatrudnienie w tej branży. Dwa lata nauki na tym kierunku zakończone uzyskaniem dyplomu pozwalają znaleźć pracę w różnego typu gabinetach dentystycznych, także tych, które specjalizują się w leczeniu ortodontycznym czy też stomatologii estetycznej. Zatrudnienia można szukać zarówno w prywatnych gabinetach oraz klinikach, jak również w państwowych jednostkach.

W zawodzie higienistki stomatologicznej bardzo ważna jest sumienność i umiejętność skupienia uwagi, a także dobra organizacja pracy. Absolwentki kierunku posiadają podstawową wiedzę z zakresu anatomii, dążąc jednocześnie do zdobywania nowych umiejętności i rozszerzania swoich kwalifikacji.

Zadania higienistki stomatologicznej:
– Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty.
– Znajomość zasad odkażania i konserwacji sprzętu.
– Przygotowanie pacjenta do zabiegu, umiejętność odpowiedzi na pytania związane z zabiegiem.
– Współpraca z lekarzem dentystą podczas zabiegu (podawanie narzędzi, lekarstw, udzielanie pierwszej pomocy).
– Umiejętność wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem lekarza dentysty.
– Umiejętność rozpoznawania i rozróżniania typów leków stosowanych przy zabiegach i opisania ich działania.
– Znajomość zasad postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji u pacjenta.
– Znajomość zasad utylizacji odpadów medycznych.
– Znajomość podstawowych pojęć z dziedziny anatomii, fizjologii i patofizjologii Znajomość słownictwa z zakresu stomatologii w języku angielskim i migowym.
– Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej.
– Umiejętność rozliczania zużytych wyrobów medycznych i leków.
– Znajomość programów komputerowych ułatwiających prowadzenie dokumentacji.
– Znajomość i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska.
– Prowadzenie działań prozdrowotnych z zakresu stomatologii.
Perspektywa zatrudnienia:
– Prywatne i publiczne gabinety dentystyczne.
– Laboratoria inżynierii dentystycznej.
– Instytucje zajmujące się ochroną zdrowia i działające w zakresie profilaktyki medycznej.

Zarezerwuj swoje miejsce już teraz!

Zajmie to tylko kilka minut.