Regulamin konkursu na Facebooku „Światowy Dzień Kota”

§ 1 Organizator i miejsce konkursu
1.    Organizatorem Konkursu jest Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 135a, 86-100 Świecie
2.    Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na fanpage https://www.facebook.com/ApisSwiecie w dniach 17.02.2023 r. – 27.02.2023 r. do godziny 23:59.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1.    W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
•    są pełnoletnie
•    nie są pracownikiem Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o.
•    nie są członkami rodziny pracownika Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o.
2.    Konkurs polega na zamieszczeniu pod postem konkursowym w komentarzu zdjęcia, które jest odpowiedzią na polecenie konkursowe ,,Wstaw w komentarzu najsłodsze zdjęcie swojego kota.”.
3.    Odpowiedź konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z przepisami prawa, nie może naruszać praw osób trzecich – dóbr osobistych i praw.
4.    Uczestnik który zamieści zdjęcie jako odpowiedź konkursową, oświadcza że jest posiadaczem praw autorskich udostępnianego zdjęcia i zdjęcie zostało wykonane przez niego. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia zdjęć do których autor komentarza nie posiada praw autorskich.
5.    Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu.
6.    Nagrody będą do odbioru osobiście w sekretariacie Szkoły APIS w Świeciu. Dokładny adres: ul. Wojska Polskiego 135a, 86-100 Świecie.
7.    Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody do dnia 04.03.2023 r..
§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
1.    Nagrodą w konkursie są dwa zestawy kosmetyków marki Ziaja wraz z Apisowymi gadżetami
2.    Nagrodę otrzymają dwie osoby. Pierwsza, która zdobędzie najwięcej polubień (reakcji) pod swoim zdjęciem. Druga osoba, która zostanie wybrana przez komisję konkursową za wstawienie najsłodszego zdjęcia swojego kota.
3.    Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę wskazaną w § 3 pkt. 1.
§ 4 Postanowienia ogólne konkursu:
1.    W przypadku wygranej w Konkursie laureaci przekażą Organizatorowi dane niezbędne do wydania im nagrody tj. prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego. Kontakt stron w tym zakresie nastąpi z wykorzystaniem wiadomości prywatnej poprzez komunikator Messenger.
2.    Jeżeli laureaci nie skontaktują się w terminie do dnia 02.03.2023 r (tj. laureat nie udzieli odpowiedzi na wiadomość otrzymaną od Organizatora i nie zgłosi się po odbiór), tracą uprawnienia do nagrody.
3.    W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook
z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o.
4.    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
5.     Laureat nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze podanie przez laureata prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
6.    Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
§ 5 Dane osobowe uczestników konkursu
1.    Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 6 Postanowienia końcowe
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
§ 7 Reklamacje
1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu czyli „Konkurs – Światowy Dzień Kota”, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, nick na portalu społecznościowym Facebook, opis i powód reklamacji oraz adres zwrotny, na który Organizator wyśle odpowiedź. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
2.    Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 30 dni od dnia upływu czasu trwania Konkursu.
3.    Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w § 7 pkt. 1  nie będą rozpatrywane.
4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
5.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.    Komisja rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w przesłanym piśmie, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.