Regulamin konkursu „Najlepsza frekwencja w maju”
§ 1 Organizator i miejsce konkursu
1.    Organizatorem Konkursu jest Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o., ul. Aleja Kościuszki 80/82/604, 90-437 Łódź.
2.    Konkurs zostanie przeprowadzony w czasie zjazdów w dniach od 05.05.2023 r. do 28.05.2023 r.

 

 • 2 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
  1.   W konkursie mogą wziąć udział osoby, które:
  •    są pełnoletnie,
  •    nie są pracownikiem Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o.,
  •    nie są członkami rodziny pracownika Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o.,
  •    są słuchaczami w szkole APIS.

 

 1.  Konkurs polega na osiągnięciu najwyższego procentu obecności w stosunku do wszystkich Słuchaczy danej grupy spośród wszystkich grup w szkole.
  3.    Konkurs będzie rozstrzygnięty na podstawie list obecności za miesiąc marzec.
  4.    Nagrody zostaną rozdane na pierwszych zajęciach w miesiącu kwietniu 2023 roku.
  5.    W przypadku nieobecności podczas zajęć, na których będą rozdawane nagrody, będzie możliwość odbioru osobiście w sekretariacie Szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 135A, 86-105 Świecie przez 7 dni od daty rozdania nagród. Po tym terminie możliwość odbioru nagrody przepada.
 2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu w przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu.

 

 • 3 Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda
  1.    Nagrodą w konkursie jest gadżet niespodzianka dla każdego Słuchacza, którego grupa spełniła najwyższy procent frekwencji w danym miesiącu.
  2.    Nagrodę otrzyma każda osoba, która pojawi się na minimum trzech dniach zajęć w miesiącu ze zwycięskiej grupy.
 1.  Jedna osoba może uzyskać jeden upominek.

 

 • 4 Postanowienia ogólne konkursu:
  1.    W przypadku wygranej w Konkursie laureaci przekażą Organizatorowi dane niezbędne do wydania im nagrody tj. prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego. Kontakt stron w tym zakresie nastąpi podczas pierwszego zjazdu w kolejnym miesiącu.
 1.  Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
  3.     Laureat nie ma prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej. Warunkiem odebrania nagrody jest wcześniejsze podanie przez laureata prawdziwych danych osobowych tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
  4.    Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana komisja konkursowa.

 

 • 5 Dane osobowe uczestników konkursu
  1.    Centrum Kształcenia APIS Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 

 • 7 Reklamacje
  1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać nazwę Konkursu czyli „Najlepsza frekwencja”, imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, opis i powód reklamacji oraz adres zwrotny, na który Organizator wyśle odpowiedź. Reklamacja pisemna powinna zostać własnoręcznie podpisana przez Uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
  2.    Uczestnicy uprawnieni są do składania reklamacji w terminie 30 dni od dnia upływu czasu trwania Konkursu.
  3.    Reklamacje złożone po dacie wskazanej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w § 7 pkt. 1 (jeśli zmienią się punkty to proszę to skorygować) nie będą rozpatrywane.
  4.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
  5.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
  6.    Komisja rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w przesłanym piśmie, w terminie maksymalnie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.